ബാലിക അനാഥ അഗതി മന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടനം

gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image

ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ നടന്ന നിക്കാഹ്

gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image

Wedding Moments

gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image
gallary image